Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (α)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ (α)


ὁ Σωκράτης Ἀθηναῖός ἐστιν. ὁ Σωκράτης ἐν ταῖς Ἀθήναις οἰκεῖ μετὰ τῆς γυναῖκος καὶ μετὰ τῶν παίδων. ἡ γυνὴ Ξανθίππη ἐστὶν. ἡ γυνή ὀλβία αἰεί ἐστιν · ὁ γὰρ Σωκράτης ἐστὶν οὐδέποτε κατ'οἶκον. ὁ γὰρ Σωκράτης ἐν τῇ ἀγορᾷ, ἀλλὰ οὐδέποτε μετὰ τῶν παίδων ἐστι κατ'οἶκον. ἡ Ξανθίππη τὸν Σωκράτην οὐ πολὺ φιλεῖ διότι ὁ Σωκράτης πολλάκις καὶ πολὺ λέγει. ἡ Ξανθίππη τὴν ἡσυχίαν φιλεῖ. ὁ δὲ Σωκράτης λέγειν φιλεῖ. ἐπεί οὖν ὁ Σωκράτης ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐστι καὶ οὐ κατ'οἶκον, ἡ Ξανθίππη ἐστὶν ὀλβία · ὁ τότε γὰρ οἶκός ἐστιν ἥσυχος. ἐπεὶ δὲ ὁ Σωκράτης ἐστὶ κατ'οἶκον καὶ αὐτὴν ἐρωτᾷ, ἡ Ξανθίππη στενάζει καὶ λέγει · "ὦ Ζεῦ, συ, ὦ Σώκρατες, μεγαλόφωνος καὶ ἄοκνος εἶ ἄνθρωπος! ὁμοῖος τῷ κώνωπι εἶ · αἰεὶ δὲ πανταχοῦ βομβεῖς. ἴθι δή! ἐγὼ γὰρ τὴν ἡσυχίαν φιλῶ." ὁ οὖν Σωκράτης πρὸς τὴν ἀγορὰν βαδίζειν χαίρει.