Η ΥΔΡΙΑ: 'The Water Jar' (α)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Η ΥΔΡΙΑ (α)


ἡ μὲν Ξανθίππη πολλάκις λέγει · "ἴθι δή" καὶ τὸν Σωκράτην ἐκ τοῦ οἴκου ἐλαύνει. ἔπειτα δὲ, ὁ Σωκράτης πρὸς τὴν ἀγορὰν βραδέως βαίνει. ὁ δὲ Σωκράτης χαίρει βαίνειν ἐκεῖσε διότι ὁ Σωκράτης φιλεῖ μετὰ τῶν φιλῶν λέγειν. ἐν γὰρ τῇ ἀγορᾷ ὁ Σωκράτης περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ λέγει. ἀλλὰ οὐ φιλεῖ καθίζειν καὶ πονεῖν κατ'οἶκον. ὁ μὲν Σωκράτης ἐν τῇ ἀγορᾷ πάρεστι καθ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν · οἱ δὲ φιλοί τε καθίζειν καὶ ἀκούειν φιλοῦσιν. ὁ μὲν Σωκράτης μάλιστά ἐστι σοφός · ὁ δὲ οὐ μάλιστα καλός.ὁ οὖν Σωκράτης ἡδέως βαίνει πρὸς τὴν ἀγοράν. δι 'ὀλίγου μέντοι βλέπει τὸν Ἀλκιβιάδην μετὰ τοῦ κυνός, τοῦ Ἄργου. ὁ Ἄργος παρὰ τὸν δεσπότην ἡδέως καθίζει. ὁ Ἀλκιβιάδης νέος καὶ μαλὰ καλός ἐστιν. ἀλλὰ ἥ γε Ξανθίππη (ἡ τοῦ Σωκρατούς γύνη) τὸν Ἀλκιβιάδην οὐ φιλεῖ · ὁ γὰρ μὲν Ἀλκιβιάδης ἐστὶ ῥᾴθυμος καὶ ὁ δὲ αἰεί φλυάρει. ἀλλὰ ὁ Σωκράτης τὸν Ἀλκιβιάδην φιλεῖ. ὁ γὰρ μὲν Ἀλκιβιάδης ἐστὶ σοφός · ὁ δὲ μάλιστα καλός. ὁ μέντοι Ἀλκιβιάδης ἐστὶ τε νέος καὶ πολλάκις ἀνόητος. ὁ οὖν Σωκράτης ἐστὶν ὁ τῷ Ἀλκιβιάδῃ διδάσκαλος.