Η ΥΔΡΙΑ: 'The Water Jar' (β)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Η ΥΔΡΙΑ (β)


ὁ νῦν δὲ Ἀλκιβιάδης τῇ καλῇ παρθένῳ λέγει παρὰ τὴν ὁδόν. ἡ δὲ παρθένος ἀπὸ τὴς κρήνης σπεύδει οἴκαδε. τὴν ὑδρίαν φέρει · ἡ τὴν ὑδρίαν φέρει ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. ὁ μὲν Ἀλκιβιάδης μέγα λέγει · ἡ δὲ παρθένος πρὸς τὴν γὴν αἰεὶ καταβλέπει. καὶ ἡ παρθένος οὐ λέγει · ἡ γάρ ἐστιν αἰδοία. ὁ μὲν Ἀλκιβιάδης αὐτῇ ἐτὶ λέγει · ἡ δὲ παρθένος οἴκαδε σπεύδειν βούλεται. μεγάλη γάρ ἐστιν ἡ ὑδρία, καὶ ἡ παρθένος μάλιστα κάμνει · τὴν δὲ ὑδρίαν μόλις φέρει. ἐξαίφνης ἡ ὑδρία πρὸς τὴν γὴν πίπτει καὶ ἔρρωγεν. νῦν δὲ τὸ ὑδώρ ἐστι πανταχοῦ. ὁ κύων Ἄργος πίνει τὸ ὑδώρ. ἡ νῦν παρθένος μάλιστα οἰκτρὰ καὶ δακρύει. νῦν δὲ ὁ Ἀλκιβιάδης τε στενάζει καὶ λέγει · "οἴμοι! αἰτίος εἰμὶ ἐγώ. ἀλλὰ νῦν βούλομαι βοηθεῖν." ἀλλ' ἐτὶ ἡ παρθένος οὐ λέγει.


ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης λέγει · "διὰ τί, ὦ Ἀλκιβιάδα, τῇ παρθένῳ λέγεις; ἡ γάρ σε σαφῶς οὐ φιλεῖ. οὖν ἐλθὲ δεῦρο ! ἐγώγε γὰρ πρὸς τὴν ἀγορὰν βαίνω · ἐκεῖ δέ, μετὰ τῶν φιλῶν καθίζω καὶ περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ λέγω. οὖν μετά μου βαίνε, ὦ σοφὲ παῖ · τὴν παρθένον καταλείπε." οὖν ὁ Ἀλκιβιάδης τὴν παρθένον καταλείπει τε καὶ πρὸς τὴν ἀγορὰν βαίνει μετὰ τοῦ Σωκρατούς · ὁ γὰρ Σωκράτης διδάσκαλός ἐστιν. ἀλλὰ ὁ μέντοι Ἀλκιβιάδης ὄπισθεν ὁρᾷ · τὴν παρθένον βλέπει · ἥ ἐστιν οἰκτρὰ καὶ οἴκαδε σπεύδει. ὁ Ἀλκιβιάδης λέγει · "οἴμοι!"