ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (α)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (α)


ὁ οὖν Σωκράτης καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης καὶ ὁ κύων Ἄργος τῇ ἀγορᾷ προσχωροῦσιν. οἱ ἡδέως βαίνουσιν. ὁ γὰρ Σωκράτης ἐστὶν ὁ διδασκάλος καὶ φιλεῖ τε βαίνειν καὶ λέγειν. ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης ἀκούειν τοῦ Σωκρατούς φιλεῖ · ὁ Ἄργος πρὸς τὴν ἀγορὰν βαδίζειν φιλεῖ. οἱ δὲ λέγουσι περὶ τὴν πόλιν, καὶ περὶ τὸν πόλεμον, καὶ περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά. μὰ Δία, οἵ εἰσι σοφοί. ὁ μέντοι Ἀλκιβιάδης ἐστὶ τε νέος καὶ πολλάκις ἀνόητος. οἱ οὕτως βαίνουσιν ἡδέως.

ἐνταῦθα δὴ τοὺς ναύτας βλέπουσιν. ἔπειτα δὲ οἱ ναύται τῷ Ἀλκιβιάδῃ "χαῖρε!" λέγουσιν · οἱ γὰρ τοῦ Ἀλκιβιάδης φίλοι εἰσίν. ἔπειτα δὲ οἱ ναύται τῷ Σώκρατῳ "χαῖρέ!" φασιν · ὁ καὶ Σωκράτης τε τοῖς ναύταις "χαίρετέ" φησι καὶ ἐρωτᾷ · "ποῖ, ὦ ἀνδρεῖοι ναύται, βαδίζετε; διὰ τὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ οὐ μένετε;" οἱ δὲ ναύται φασίν · "τῷ Πειραεί προσχωρούμεν, γὰρ νῦν γυμνάζομεν εὖ ἐρέσσειν. ὁ νῦν γὰρ πόλεμος ἐστιν. οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοί εἰσι πολέμιοι καὶ ἄγριοι · οἱ δὲ κατ'οἶκον οὑκέτι μένουσιν. ἀλλὰ οἱ προσχωροῦσιν Ἀθήναζε! ὁ Κλῆον μάλιστά ἐστιν αἰτίος. ἀλλὰ ἡμεῖς μέντοι, ἐν νῷ ἔχομεν τοὺς Λακεδαιμονίους νικᾶν."