ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (β)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (β)


ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Ἀλκιβιάδης τὸν ἄγγελον βλέπουσιν. ὁ δὲ πρὸς τὴν ἀγορὰν ταχέως βαδίζει. ὁ οὖν Ἀλκιβιάδης φησίν · "διὰ τί, ὦ ἄγγελε, τῇ ἀγορᾷ ταχέως προχωρεῖς; ἆρα φίλος ἤ πολέμιος εἶ;" ὁ δὲ ἄγγελος ἀποκρίνεται · "ἐγὼ μέν εἰμι φίλος καὶ ἔχω ὑπὲρ τοῦ Ἀλκιβιάδου τὸ ἄγγελμα." ἐνταῦθα δὴ ὁ Ἀλκιβιάδης μεγάλῃ φονῇ φησιν · "μὰ Δία! ἀλλ' ἐγὼ Ἀλκιβιάδης εἰμί." ὁ δὲ ἄγγελος τῷ Σωκράτῃ φησίν · "ἆρα οὗτος ἀληθῶς λέγει;" ὁ δὲ Σωκράτης φησίν · "μάλιστά γε. οὗτος γὰρ ὁ Ἀλκιβιάδης ἐστίν." ὁ δε Ἄργος καὶ μεγὰ ὑλακτεῖ. ὁ οὖν Ἀλκιβιάδης τὸ ἄγγελμα λάμβανει ἀπὸ τοῦ ἀγγέλου τε καὶ τὸ ἀναγιγνώσκει.


τὸ ἄγγελμα οὕτως ἐστίν · "ἐλθέ, ὦ Ἀλκιβίαδα, πρὸς τὴν ἐμοῦ κωμῳδίαν τήμερον · ἔστι μάλα γέλοια. ὀνόματι Νεφέλαι ἐστίν. ἀλλὰ μὴ φέρε τὸν Σωκράτην! ἡ κωμῳδία αὐτῷ οὐκ ἔστι γέλοια. χαῖρε, ὅ σοι φίλος, Ἀριστοφάνης."


ἐνταῦθα δὴ ὁ Ἀλκιβιάδης τε στενάζει καὶ βοᾷ ·"οἴμοι." ὁ μὲν Σωκράτης ἐρωτᾷ · "τὶ τὸ ἄγγελμα λέγει;" ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης οὐκ ἀληθῶς φησιν · "τὸ ἄγγελμα λέγει ὅτι ὁ Ἀγάθων ἐν νῷ ἔχει συμποσίῳ δι' ὀλίγου ποιεῖν. ἆρα, ὦ Σώκρατα, ἐν νῷ ἔχομεν παρεῖναι;" ὁ δὲ Σωκράτης "μάλιστά γέ" φησίν · "ἔγωγε ἐν νῷ ἐχώ παρεῖναι · ἐχώ γὰρ ἐν νῷ ἔχω περὶ τὸν ἔρωτα λέγειν. ὁ γὰρ ἔρως πολλάκις ἐστὶ γλυκυπίκρος."