ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (γ)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ (γ)


οἱ οὖν οὕτως λέγουσιν καὶ δι' ὀλίγου εἰς τὴν ἀγορὰν βαδίζουσιν. ἐκεῖ δὲ πολλοὺς ἀνθρώπους βλέπουσιν · οἱ τε γὰρ μέτοικοι καὶ ἔμποροι καὶ δοῦλοι καὶ ἑταίραι καὶ βάρβαροι καὶ πολλοὶ ἄλλοι πάρεισιν. ἔπειτα δὲ οἱ βαδίζουσι τε παρὰ τὴν ἐκκλησίαν καὶ παρά τὸ δικαστήριον καὶ παρὰ τὸ γυμνάσιον καὶ παρὰ τὰ ἱερὰ παρὰ καὶ τὴν τοῦ Σώλωνος εἰκόνα.


ἐνταῦθα δὴ ὁ Σωκράτης "μὰ Δία" φησίν · "ἰδού! ἐκεῖνος ἐστι ὁ ἡμῖν φίλος, Ἀριστοφάνης." ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης βοᾷ · "ἐλθὲ δεῦρο, ὦ Ἀριστοφάνα" ὁ δὲ Ἀριστοφάνης αὐτοῖς προσχωρεῖ καὶ "χαίρετε ὦ σοφοὶ φίλοι" φησίν · "τὶ ποιεῖτε ἐν τῇ ἀγορᾷ; ἆρ' ἔτι περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθὰ λέγετε;" ὁ δὲ Σωκράτης "μάλιστά γέ" φησιν · " ἀλλὰ καὶ πάρεσμεν διότι βλέπειν σε βουλόμεθα · ἐν γὰρ νῷ ἔχομεν θεωρεῖν τὴν καινοτάτην σοῦ κωμῳδίαν. καὶ δὴ καί, ὁ Ἀλκιβιάδης λέγει ὅτι ἡ καινοτάτη σοῦ κωμῳδία ἐστὶ μάλα γέλοια." ὁ μὲν Ἀριστοφάνης καὶ Ἀλκιβιάδης στενάζουσι καὶ "οἴμοι" φασίν · ὁ δὲ Ἄργος μεγὰ ὑλακτεῖ.


οὖν οἱ πάντες τὴν ἀγορὰν λείπουσι τε καὶ οὕτως βαδίζουσι πρὸς τὸ θέατρον.