Ο ΑΟΙΔΟΣ (α)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (α)


οἱ μὲν οὖν ἀπὸ τῆς ἀγορας ἀπέρχονται, πρὸς δὲ τὸ θέατρον βαδίζουσιν · ἐκεῖ γὰρ ἐν νῷ ἔχουσι τὴν καινοτάτην τοῦ Ἀριστοφάνου κωμῳδίαν θεωρεῖν. ἡ κωμῳδία ὀνόματι Νεφέλαι ἐστίν. ὁ μὲν Σωκράτης καὶ ὁ κύων, Ἀργός, εἰσιν ὄλβιοι, ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης καὶ ὁ Ἀριστοφάνης μάλα φροντίζουσιν · ἡ γὰρ κωμῳδία τῷ Σωκράτῃ οὐκ ἔστι γέλοια. ἀλλὰ ὁ Ἀλκιβιάδης μάλιστα φροντίζει · ὁ γὰρ τῷ Σωκράτῃ οὐκ ἀληθῶς εἶπε περὶ τὴν κωμῳδίαν. ὁ δὲ Σωκράτης οὐ φροντίζει · καὶ γὰρ ὅ ἐστι μάλα ὄλβιος. ὁ γὰρ Σωκράτης τὴν κωμῳδίαν θεωρεῖν φιλεῖ. καὶ δή καί, αἱ τοῦ Ἀριστοφάνου κωμῳδίαι αἰεί εἰσι γέλοιαι. ἡ ὑστάτη τοῦ Ἀριστοφάνου κωμῳδία μάλιστά ἦν γέλοια. ἡ ὀνόματι Ἀχαρνῆς ἐστιν. ἡ δὲ ἐκείνη κωμῳδία περὶ τὸν δύσκολον αὐτουργόν ἦν. ἐν μὲν τῇ ἐκείνῃ κωμῳδίᾳ, ὁ δύσκολος αὐτουργός τῷ πολέμῳ ὀργίζεται, ὁ οὖν αὐτουργὸς τὰς αὐτοῦ σπονδὰς ποιεῖ μετὰ τῶν Λακεδαιμονιῶν · οἱ δῆμοι τὴν κωμῳδίαν ἐφίλησαν. περὶ οὖν ταῦτα νομίζουσιν, οἱ οὔτως πρὸς τὸ θέατρον βαδίζουσιν.