Ο ΑΟΙΔΟΣ (β)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (β)


ἐπεὶ δὲ οἱ εἰς τὸ θέατρον ἀφικνοῦνται, ὁ μὲν Ἀριστοφάνης φησὶν "ἥδου, ὦ Σώκρατα, τὴν γέλοιαν κωμῳδίαν" · ἐπεὶ δὲ ὁ ὄπισθεν τῆς σκηνῆς ταχεῶς ἔρχεται (ὁ γὰρ βούλετάι τε τοῖς ὑποκρίταις βοηθεῖν καὶ τὸν Σωκράτην φεύγειν · ὁ δε Ἄργος καὶ Ἀλκιβιάδης καὶ Σωκράτης τὰς ἕδρας ζητοῦσιν. ἀλλ' οἴμοι! τὸ θέατρόν ἐστι μεστόν · οἱ γὰρ δῆμοι τὴν κωμῳδίαν θεωρεῖν φιλοῦσιν. πρῶτον οὖν, οἱ σοφοὶ καὶ ὁ κύων ἀνὰ τοὺς βαθμοὺς βαίνουσιν · (ἐκεῖ δέ, τις "χαῖρε, ὦ Ἀλκιβίαδα" βοᾷ · "ὦ σοφὲ καὶ καλὲ παῖ.") ἀλλ' ἔτι, οἱ τὰς ἕδρας οὐχ εὑρίσκουσιν. ἔπειτα δὲ, οἱ κατὰ τοὺς βαθμοὺς βαίνουσιν · ἀλλ' ἐκεῖ τὰς ἕδρας οὐ βλέπουσιν αὖθις. ἐνταῦθα δή, (διότι περὶ τὴν κωμῳδίαν οὐκετι φροντίζει) ὁ Ἀλκιβιάδης τῷ Σωκράτῃ "οἴμοι, ὦ Σώκρατά" φησιν · "οὐ δυνάμεθα τὰς ἕδρας εὑρίσκειν ·οὐ, οὖν, δυνάμεθα τὴν κωμῳδίαν θεωρεῖν. ἡμεῖς καὶ μέντοι, δυνάμεθά τε πρὸς τὴν ἀγορὰν ἐπανέρχόμεσθαι καὶ τὸν οἶνον πίνειν." ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης "ἴσως ὦ Ἀλκιβίαδά," φησιν · "ἥ σου γνώμη ἐστὶν ἀκριβής · ἐγὼ γὰρ οὐ βλέπω τὰς ἡμῖν ἕδρας."