Ο ΑΟΙΔΟΣ (γ)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ: (γ)


ὥσπερ οὖν οἱ σοφοὶ καὶ ὁ κύων ἀπὸ τοῦ θεάτρου ὁρμῶσιν, ὅ τις ἄνθρωπος βοᾷ, "χαῖρε, ὦ σοφὲ Σώκρατα · μένε! καὶ μὴ λείπε τὴ θέατρον! ἔγωγε γὰρ δύναμαι εὑρίσκειν τὰς ἕδρας σοι τε καὶ τῷ καλῷ σου φίλῳ. ὑμεῖς οὖν δυνάμεσθε τὴν κωμῳδίαν θεωρεῖν." τὸ ἀκούων οὖν, ὁ μὲν Σωκράτης τε μένει καὶ χαίρει · ὁ δὲ Ἀλκιβιάδης αὖθις φροντίζει · ὁ γὰρ Ἀλκιβιάδης οὐ βούλεται τὴν κωμῳδίαν θεωρεῖν. ἀλλὰ ὁ γὰρ βούλεται ἐν τῇ ἀγορᾷ καθίζειν καὶ διαλέγεται τοῖς φιλοῖς. ὡς μὲν τῷ ἀνθρώπῳ προσχωροῦσιν, ὁ δὲ Σωκράτης αὐτῷ φησιν, "τίς, ὦ ἀγαθὲ ἄνθρωπε, εἶ; ἆρα καὶ ἀληθῶς δύνασαι ἡμῖν παρέχειν τὰς ἕδρας;" ἔπειτα δὲ ὁ ἄνθρωπος ἀποκρίνεται, "μάλιστά γ' ἀληθῶς δύναμαι τὰς ὑμῖν ἕδρας παρέχειν. ἔγωγε γάρ εἰμι λαμπρός καὶ μέγ' ἔντιμος αὐτουργός. ἔγωγ' ὀνόματι Δικαιόπολίς εἰμι · καὶ δὴ καί, ἔγωγ' ἔχω τάς πολλὰς ἕδρας πρόσθεν τῆς σκηνῆς." ὁ δὲ Σωκράτης τὸν λαμπρὸν αὐτουργὸν ἐρωτᾷ, "ἀλλά, τοῦ ἕνεκα, ὦ Δικαιόπολι, τε λαμπρὸς καὶ ἔντιμος εἶ;" ὁ δὲ Δικαιόπολις ἀποκρίνεται, "μὰ Δία! ὦ Σώκρατα · ἆρα μέγας στροῦθος εἶ; ἔγωγ' εἰμὶ Δικαιόπολις · ἡ ὑστάτη τοῦ Ἀριστοφάνου κωμῳδία φράζει τὸν ἐμοῦ βίον. οἱ δῆμοί με νῦν φιλοῦσιν. ἐγὼ οὖν μέγ' ἔντιμός εἰμι. καὶ δή, πλούσιός εἰμι · ἐγὼ γὰρ ἐν τοῖς ἀγροῖς ᾄδω ἐν τῷ θέατρῳ πόλλακις · οἱ γὰρ αὐτουργοὶ φιλοῦσίν μου ἀκούειν."


"μὰ Δία!" ὁ Ἀλκιβιάδης τῷ Σωκράτῃ ἡσυχῇ φησιν · "θαυμαστόν ἐστιν · ἡ γὰρ αὐτοῦ φωνὴ οὐκ ἀνεκτή ἐστιν. καὶ δὴ καί, ὁ δυσειδὴ τε καὶ ἀγρίος ἐστίν.