Ο ΑΟΙΔΟΣ (δ)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (δ)


"ἔγωγε μέντοι," ὁ Δικαιόπολίς φησιν, "οὐκ ὀλβίος εἰμί, ὁ δέ μου βίος οὐκ ἀγαθός ἐστιν · ὁ γὰρ παῖς, ὁ Φίλιππος, τ' ἄπονος καὶ ἄχρηστός ἐστιν."


"ἀληθῶς λέγει," ὁ Ἀλκιβιάδης τῷ Σωκράτῃ ἐντρυλίζει.


"καὶ νῦνδε," ὁ Δικαιόπολίς φησιν, "πανήμερος μὲν ὁ παῖς τε κυβεύει καὶ τὸν δὲ οἶνον πίνει · πάννυχος δὲ ὁ τε τὰς παρθένας καὶ τοὺς παῖδες διώκει."


"αὖθις, ἀληθῶς" ὁ Ἀλκιβιάδης φησίν.


"ἡ καὶ θυγάτηρ, ἡ Μέλιττα," ὁ Δικαιόπολίς στενάζει, "οἴμοι!" ἡ ἐν τῇ οἰκίᾳ οὐδέποτέ ἐστιν · ἀλλά ἐστιν πρὸς τῷ συμποσίῳ πρὸς τῷ Πειραεί."


"Ναί," ὁ Ἀλκιβιάδης τῷ Σωκράτῃ ἐντρυλίζει · "ἐκεῖ γὰρ τὴν πολλάκις βλέπω - μάλιστά γε, ἡ οὐκ ἔστι ἡ Πηνελόπη!


ὁ Δικαιόπολίς "οὐν," φησίν, "οἱ παῖδες οἰκοφθοροῦσιν. ἡ δὲ γυνή, ἡ Μυρρίνη,- φεῦ! - τ' ἀπὸ τῶν Λακεδαιμονίων πολλὰ ἀγγέλματα δέχεται.


ὁ μὲν Δικαιόπολις οὕτως λέγει, ὁ δὲ τοῖς σοφοῖς καὶ τῷ κύνι ἡγεῖται πρὸς τὰς ἕδρας. ὡς βαδίζουσιν, οἱ πολλοὶ τὸν Δικαιόπολιν καλοῦσι καί φασι, "χαῖρε, ὦ Δικαιόπολι!" ὁ δὲ "χαίρετέ" φησιν, “ὦ πολίται." ἐπεὶ δ' εἰς τὴν σκηνὴν ἀφικνοῦνται, τὰς τοῦ Δικαιοπολέως ἕδρας εὑρίσκουσιν · αἱ ἕδραι εἰσὶν ἀρίσται. ὁ οὖν Δικαιόπολίς φησιν · "ἆρα, ὦ σοφοί, αἱ ἕδραι ἀρίσται εἰσίν;" ὁ δὲ Σωκράτης ἀποκρίνεται οὑτως· "ἄγαθος μὲν εἶ, ὦ Δικαιόπολι · αἱ δὲ ἕδραι εἰσὶν ἱκαναί." ὁ δὲ Δικαιόπολις "Ναί" φησίν · "οὖν, δίοτι μὲν ἐδυνάμην σοῖ βοηθεῖν, συ δὲ, ὠ σοφὲ Σώκρατα, νῦν δύνασαί μοι βοηθεῖν."


ὁ δὲ Αλκιβίαδης, "οἶμοι" μέγα στενάζει. "ἴσως αἱ ἕδραι οὐκ ἀρίσται εἰσίν..."