Ο ΑΟΙΔΟΣ (ε)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (ε)


οἱ οὖν πάντες πρόσθεν τῆς σκηνῆς καθίζουσιν. καὶ δή, ἐν μὲν ταῖς ἕδραις τοῦ Δικαιοπολέως ἀγαθαῖς καθίζουσιν, οἱ δὲ πάντες τὴν σκηνὴν θεῶνται. ἡ γὰρ τῆς κωμῳδίας ἀρχὴ δι' ὀλίγου ἐστίν. ἡ κωμῳδία ἐστὶν ὀνόματι Νεφέλαι. οἱ μὲν πάντες ἐν ταῖς ἕδραις μένουσιν, ὁ δὲ Δικαιόπολις περὶ τ' αὐτοῦ κακά αὖθις λέγει · "ἐγὼ νῦν," φησιν ὁ Δικαιόπολις, "τε πλούσιος καὶ λαμπρός εἰμι. ἀλλὰ δὴ, οἰκτρός εἰμι. οἱ γὰρ μὲν παῖδες καὶ ἡ γυνὴ οἰκοφθοροῦσιν, ἐγὼ νῦνδὲ πολὺ πολλοῖς ὀφείλω. ὁ γὰρ παῖς, Φίλιππος - οἴμοι! - πολὺν οἶνον αἰεὶ πίνει, ("εὖ γέ" φησιν Ἀλκιβιάδης) τε καὶ πολλάκις καθεύδει ("ἀμείνων γέ" φησιν Ἀλκιβιάδης)." καὶ ὴ καί, ἡ γυνή, Μυρρίνη, τήν τινα ἐπιβουλὴν ποιεῖ μετὰ τῶν Λακεδαιμονιῶν · καθ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν τὸ ἄγγελμα δέχεται ἀπὸ τοῦ Βρασίδου, τοῦ τῶν Λακεδαιμονιῶν στρατηγοῦ. καθ' οὖν ἑκάστην τὴν ἡμέραν, δεῖ με παρέχειν τὰ χρήματα τῷ ἀγγέλῳ! καὶ δὴ κατὰ τὴν θυγατέρα, Μέλιτταν · ἡ μὲν τὰ ἐμοῦ χρήματα κλέπτει, ἡ δὲ εἰς τὸν Πειραιέα μετὰ τῶν φίλων ἔρχεται. τ' οὐν ὁ παῖς, καὶ ἡ γυνὴ καὶ ἡ θυγάτηρ οἰκοφθοροῦσιν. μάλιστά γε, ὁ βίος ἐστὶ χαλεπὸς καὶ οἰκτρός." καὶ αὖθις ὁ Δικαιόπολίς φησιν · "ἀλλ' ἴσως, ὦ Σώκρατα, δύνασαί μοι βοηθεῖν...."