Ο ΑΟΙΔΟΣ (ζ)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (ζ)


ὁ δὲ Δικαιόπολις τῷ Σωκράτῃ · "ἀλλ' ἴσως, ὦ Σώκρατά" φησιν "δύνασαί μοι βοηθεῖν. ἐγὼ γὰρ τὰ πολλὰ κακὰ ἔχω, καὶ δὲ πολὺ πολλοῖς ὀφείλω." ὁ δὲ Σωκράτης αὐτὸν ἀποκρινόμενος, "ἀλλά, ὦ φίλε Δικαιόπολι," φησίν, "ἐγὼ μὲν οὐδένα τὰ χρήματα ἔχω · ἐγὼ οὖν οὐκ δύναμαί σοι βοηθεῖν · ἐγὼ γὰρ ἔχω οὐδένα τὰ χρήματα, δύναμαι παρέχειν σοι." ὁ δὲ Δικαιόπολις μέγα βοᾷ "μάλιστά γε δύνασαί μοι βοηθεῖν · ἀκούω γὰρ ὅτι σὺ εἶ τε σοφὸς καὶ ὁ λαμπρὸς διδάσκαλος. ἴσως οὖν, δύνασαί μοι βοηθεῖν. ἐγὼ γὰρ μὲν, πρότερον, ἐδυνάμην σοι βοηθεῖν · οὕτως δὲ νῦν, δεῖ σέ μοι βοηθεῖν." ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης "ἄλλὰ πῶς," βραδεῶς φησιν, "δύναμαί σοι βοηθεῖν ὥστε πολὺ πολλοῖς οὐκ ὀφείλεις; ἐγὼ γὰρ οὐχ ἔχω τὰ χρήματα..."