Ο ΑΟΙΔΟΣ (η)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (η)


ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης "ἄλλὰ πῶς," βραδεῶς φησιν, "δύναμαί σοι βοηθεῖν ὥστε πολὺ πολλοῖς οὐκ ὀφείλεις; ἐγὼ γὰρ οὐχ ἔχω τὰ χρήματα...."


ὁ δὲ Δικαιόπολις τὸν Σωκράτην ἀποκρίνεται · "δύνασαι γὰρ, ὦ σόφε Σώκρατα, με διδάσκειν." ὁ δὲ Σωκράτης "μὰ Δία!" φησίν · "δήπου συ βούλῃ μοι γιγνώσκειν περὶ τὰ καλὰ καὶ ἀγαθά...." ὁ δὲ Δικαιόπολις "...ἥκιστά γέ" φησιν. ἐνταῦθα δὴ Σωκράτης "ὦ! ἀληθές;" φησί " δήπου σὺ βούλῃ μοι γιγνώσκειν περὶ 'τὸ ἄντρον'..." ὁ δὲ Δικαιόπολις, "...αὖθις, ἥκιστά γέ" φησιν. "μᾶλλον, ὦ σοφὲ Σώκρατα, βούλομαί σοι γιγνώσκειν τε περὶ 'τὸν Δίκαιον Λόγον' καὶ περὶ τὸν Ἄδικον Λόγον · οὕτως γὰρ, δύναμαι πολὺ πολλοῖς οὐκέτι ὀφείλειν. τοῖς γὰρ μὲν λογοῖς, δύναμαί τινα πείθειν · ἄνευ τῶν δὲ λογῶν, δύναμαι οὐδένα πείθειν." ὁ δὲ Σωκράτης, αὐτῷ διαλεγόμενος, "ἀλλὰ δή, ὦ Δικαιόπολι, ἀγαθὲ ἄνθρωπε," φησίν, "τὶ ἀκριβῶς ἐστι δὴ ὁ 'Δίκαιος Λόγος;'" ὁ δὲ Δικαιόπολις αὐτὸν ἀποκρινόμενος, "πάνυ γε! σὺ μὲν νῦν, ὦ σόφὲ διδάσκαλε, με διδάσκεις · ἐγὼ δὲ νῦν ὀλβίος εἰμί." ὁ δὲ Σώκρατης ταραχωδῶς,"ἀλλὰ δε, ὦ Δικαιόπόλι," φησίν, "ἔγωγε οὐκ ἐπίσταμαι τί ἐστι δὴ ὁ 'Δίκαιος Λόγος! ἀλλὰ δὴ, ὦ Ἀλκιβίαδα, ἆρα σὺ τὸν Δίκαιον Λόγον γιγνώσκεις;" ὁ δὲ ἈἈλκιβιάδης αὐτὸν ἀποκρινόμενος, "ἥκιστά γε, ὦ Σώκρατα," φησίν, "οὐκ ἐπίσταμαι" · "ἀλλὰ ἴσως" γελᾷ, "ὁ ἀοιδὸς βούλεται εἶναι 'Δικαιόλογος' ὀνόματι!"