Ο ΑΟΙΔΟΣ (Θ)

Multiple-choice exercise

Choose the correct answer for each question.

Ο ΑΟΙΔΟΣ (Θ)


(ὁ οὖν Δικαιόπολις καὶ ὁ Σωκράτης λέγουσιν. ὁ μὲν Δικαιόπολις βούλεται τὸν Σωκράτην αὐτῷ βοηθεῖν · μάλιστα, ὁ δὲ βούλεται τὸν Σωκράτην διδάσκειν αὐτόν...)

ἔπειτα δὲ ὁ Σωκράτης "ὦ ἀγαθὲ ἀοιδέ," φησίν, "οὐκ δύναμαί σοι βοηθεῖν." ὁ δὲ Δικαιόπολις αὐτὸν ἀποκρινόμενος, "τί;" βοᾷ, "ἀλλὰ δεῖ σε δύνασθαί μοι βοηθεῖν. ἄκουε!..."

Δικ: ὦ Σώκρατα, ἆρα τό τι ὀφείλημα ἔχεις;

Σωκ: ἥκιστά γε · οὐδέν ἔχω.

Αλκ (ἡσυκῆ ἑαυτῷ): ἴσως ὁ δὲ 'ἓν' ἔχει.

Δικ: ἰοῦ! σὺ τό τι ὀφείλημα οὐκ ἔχεις · οὕτως δὴ, σαφῶς ἐπίστασαι δύο τοὺς Λόγους · οἱ γὰρ πολλοὶ αἰεί σοι πείθονται, ὦ Σώκρατα.

Σωκ: ἁμαρτάνεις, ὦ σαφὲ ἄγροικε · οὐκ ἔχω τό τι ὀφείλημα διότι τοῖς χρημάτοις οὐ χρῶμαι.

Δικ: οὐδέποτε;

Σωκ:οὐδέποτε.

Δικ: τοίγαρ, ἐγ' ἐθέλω σοι μισθοδοτεῖν ὥστε σὺ με διδάσκειν. καὶ δὴ καί, ἐν νῷ ἔχω σοι τε πολὺ καὶ μέγα μισθοδοτεῖν (καίπερ ἐγὼ ὑπόχρεως ὤν) · ἐγὼ γὰρ νῦν λαμπρός εἰμι, καὶ ἐγὼ τὰ χρήματα μισθοφορῶ ὑπὲρ τῶν αὐτουργῶν ἀείδων ἐν τοῖς ἀγροῖς.

Σωκ: ἀλλὰ δὴ, ὦ ἀοιδέ, ἔγωγ' οὐκ βούλομαι τὰ σὰ χρήματα. καὶ δὴ καί, ἐγ' οὐκ ἐπίσταμαι τὸν Δίκαιον ἤ τὸν Ἄδικον Λόγον.

Δικ: τί δῆτα, ἆρ' οὐκ ἐθέλεις με διδάσκειν; ἆρα τὸν Δικαιόπολιν ἀπωθεῖς;

Σωκ: ναί, οὕτως φαίνεται.

Δικ: οὖν οὐκοῦν ἴτε δή, ὦ σοφομωροί! τε καὶ λείπετε οὑτας τὰς ἕδρας! ἐγὼ γὰρ μὲν, πρότερον, ἐδυνάμην ὑμῖν βοηθεῖν · ἀλλὰ δὲ νῦν, ὑμεῖς οὐκ ἐθέλετέ μοι βοηθεῖν. ἴτε δή!ἔπειτα μὲν ὁ ἈἈλκιβιάδης "οἴμοι" φησίν · ὁ δὲ Ἄργος τε πολὺ καὶ μέγα ὑλάκτει.