37.3: Vocabulary: Matching

Matching exercise

Match the items on the right with the items on the left.
Athēnae, Athēnārum
domus, domūs (domī)
domī
domum
domō
humus, humī
iter, itineris
rūs, rūris
Syrācūsae, Syrācūsārum
absēns, (gen.) absentis
grātus, grāta, grātum
idōneus, idōnea, idōneum
immōtus, immōta, immōtum
forīs
eō, īre, iī, itum
abeō, abīre, abiī, abitum
adeō, adīre, adiī, aditum
exeō, exīre, exiī, exitum
ineō, inīre, iniī, initum
obeō, obīre, obiī, obitum
pereō, perīre, periī, peritum
redeō, redīre, rediī, reditum
interficiō, interficere, interfēcī, interfectum
licet, licēre, licuit
licet tibi abīre
peregrīnor, peregrīnārī, peregrīnātus sum
requiēscō, requiēscere, requiēvī, requiētum
soleō, solēre, solitus sum