CSSA-UVic


 

 

 

 

Member List

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Sorted by SURNAME

Name 

Department 

Phone 

Au, Gabriel

Economics

888-9836

Bai, Bao-Qin

 

721-5190

Bu, Zeyan 

 

 

Cai, Ming-Jie

ECE

 

Chau, Philip

Computer Science

658-4783

Chen, Jian 

Biology 

 

Chen, Lai 

MBA 

 

Chen, Zezhong 

Mechanical Engineering 

472-4137 

Cheng, Paul 

 

 

Fan, Chengye

 

 

Fan, Jianzhong 

Centre for Earth and Ocean Research 

472-4189 

Gao, Ju-Lie

 

 

He, Jianyue

Economics

588-1595

Hong, Lei 

Linguistics 

370-0458 

Huang, Jasmine

CSC

721-4193

Hu, Enqiu 

 

 

Hu, Weimin 

 

 

Ji, Yingchun

Sociology

 

Jiang, Li-Qun

Med in Educational Administration, Faculty of Education 

 

Jiang, Tao 

 

 

Jiang, Yue 

Biology 

 

Jin, Xing

Computer Science

 

Lee, Lawrence 

Chemistry(Sessional instructor) 

721-7154 

Li, Han

Economic

472-4418

Li, Shanshan 

Business 

472-0218 

Liang, Li 

MPA 

 

Li, Yu 

 

 

Li, Yali 

Faculty of Education 

 

Lian, Minli 

 

 

Lin, Alec 

Mechanical Engineering 

721-8699 

Liu, Lina 

Computer Science 

472-4243 

Liu, Yan-guo

Electrical and Computer Engineering

472-0692

Liu, Yong-Cai

Mechanical Enigneering

721-6042

Lu, Fan

Social Science

472-0692

Lu, Xiao-Li 

Electrical and Computer Engineering 

 

Mao, Jin-Song

ECE

721-8690

Mao, Zhi-Wei

Electrical and Computer Engineering

472-8915

Mo, Xiaoxing 

Social Science 

 

Nie, Dan

CSC

721-3568

Pang, James C 

Computer Science 

 

Pu, Jian 

Computer Science 

 

Shao, Ling

Computer Science

595-4856

Song, Weiyi 

 

370-8479 

Song, Xilong 

 

 

Song, Xinyu 

Earth & Ocean Sciences 

 472-3896 

Tu, Xiaolin 

 Dept. Biochemistry and Microbiology 

 721-8883 

Wang, Di 

 

 

Wang, Gaofeng 

Mechanical Engineering 

 

Wang, Kai 

 

889-0828 

Wang, Qian 

 

 

Wang, Xian-Min

ECE

472-8915

Wang, Yin

Mechanical Engineering

386-1696

Wang, Zuo 

 

385-3570 

Wu, Huan 

Computer Science 

 

Wu, Jingwei 

Computer Science 

 

Wu, Qing

ECE

388-0848

Wu, Xiaozhu 

 

363-5715 

Xiao, Lan

Computer Science

384-3160

Xiao, Shu-Ya

ECE

721-8664

Xu, Musheng 

Chemistry 

 

Xue, Qiang

 

 

Yan, Hao

General Science

382-9326

Yang, Guimei

ESL

383-0408

Yang, Jingbo 

MA of linguistics 

472-2831 

Yang, Tian-Ruo   Laurence

Department of ComputerScience

721-8760

Yao, Crisfield

Mechanical Engineering

721-4202

Yao, Jian-Hong  (Iris)

Ministry for Children and Families

387-4467

Ye, Zhengqing 

 

363-8242 

Yu, Lili 

 

 

Yu, Ping

Computer Science 

721-7294 

Yu, Senhu 

Computer Science 

 

Yu, Yongzhi 

 

 

Yu, Zhe 

Biology 

 

Yuan, Xiaoming

Math

472-4928

Zhang, Fan 

 

 

Zhang, Hao

Computer Science

 

Zhang, Jun

CSC

 

Zhang, Limei 

 Biochemistry and Microbiology 

 

Zhang, Qibin 

School of Earth Ocean Science 

 

Zhang, Rong

Political Science

 

Zhang, Shulin 

 

 

Zhang, Yihai

Electrical and Computer Engineering

721-6043

Zhao, Xiaohua

 Mechanical Engineering 

721-8917 

Zhou, Qun 

 

 

Zhou, Yuliang

Mech. Engineering

 

  • This list only provides some of  your information on the Web at your request. It is the CSSAVC-mailing list that can assure your getting all the messages sent to the mailing list.
  • To request to list your information here, go to the Page Register to Member List.
  • To subscribe to the CSSAVC mailing list, please follow the instructions on CSSAVC-L.

Created: Jan 08, 1999