WaltonÕs 1916 horse-drawn hopperdozer:
Grasshopper yields